zadzwoń: 
48 52 335 05 00
RODO

Prywatność

 1. Administratorem danych jest Don Trucking z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000352774, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 953-260-64-98, REGON: 340730910. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin "Użytkownik" zastąpiony został określeniem "Ty",  "Administrator" – "My". Termin "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Jeżeli jesteś naszym pracownikiem Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Nas w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu prawa pracy, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, grupowych, BHP oraz prawa podatkowego.
 4. Dane osobowe podawane pzrez Ciebie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 5. Szanujemy prawo do prywatności naszych pracowników i klientów, dbamy o bezpieczeństwo ich danych. W tym celu używamy nowoczesnych serwerów, szyfrowanych połączeń, sieci VPN itp.

 6. Obowiązek podania danych na potrzeby realizacji uprawnień i obowiązków prawnych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) oraz przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 361 ze zm.).

 7. Ponadto Twoje dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane przez Nas w związku z wyrobieniem odpowiednich dokumentów uprawniających do wykonywania swojej pracy.

 8. Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Don Trucking Group w celu zapewnienia ciągłości Naszych usług.

 9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: privacy@don-trucking.eu.

 11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 12. Mamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe oraz inne podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 14. Informujemy, iż nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 15. Wdrożyliśmy różne zabezpieczenia oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 17. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych.

 18. Strona na której jesteś używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 19. Nasze Cookies zawierają tylko i wyłącznie identyfikator sesji. Nie gromadzą żadnych danych osobowych, adresów ip itp.
Copyright © Don Trucking 2016. All rights reserved.