bel ons: 
31 880 108 000
GDPR

Levenssfeer

 1. De verwerkingsverantwoordelijke van gegevens is Don Trucking, gevestigd in Bydgoszcz, ingevoerd in het Register van Ondernemers onder het nummer KRS: 0000352774, voor welke registratie bestanden leidt de rechtbank in Bydgoszcz, 13e Economische Afdeling van Nationaal Register van het Hof, BTW-nummer: 953-260-64-98, REGON: 340730910. De gegevensbescherming wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de algemeen geldende wettelijke bepalingen, en hun opslag vindt plaats op beveiligde servers.

 2. Voor een betere ontvangst van het Privacybeleid, werd de term "Gebruiker" vervangen door "u", "Verwerkingsverantwoordelijke "- "wij". De term "AVG" betekent de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/WE.

 3. Als u een van onze medewerkers bent, zullen uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, ter vervulling van de taken en bevoegdheden van de werkgever gerelateerde aan de werkgelegenheid, die voortvloeien uit de algemeen geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder arbeidsrecht, boekhouding, sociale verzekeringen, Hygiëne en Veiligheid op het Werk en fiscaal recht.
 4. Door u verstrekte persoonsgegevens worden als vertrouwelijk behandeld en zijn niet zichtbaar voor onbevoegden.

 5. Wij respecteren het recht op privacy van onze medewerkers en klanten, we zorgen voor de beveiliging van hun gegevens. Hiervoor gebruiken we moderne servers, versleutelde verbindingen, VPN's, enz.

 6. De verplichting om voor de bevoegdheden en de wettelijke verplichtingen is afgeleid van de wet van 26 juni 1974, de Arbeidswetgeving (d.w.z. PB van 2014 lid 1502) en separate bepalingen, in het bijzonder, van de wet van 13 oktober 1998 betreffende het stelsel van de sociale verzekeringen (d.w.z. PB 2015, lid 121, met wijzigingen), de wet van 27 augustus 2004 betreffende gezondheidszorg uitkeringen die worden gefinancierd uit openbare middelen (d.w.z. PB van 2015 lid 581 met wijzigingen) en de wet van 26 juli 1991 inzake inkomstenbelasting van natuurlijke personen (d.w.z. PB 2012, lid 361 met wijzigingen).

 7. Daarnaast uw persoonsgegevens kunnen in de vorm van de afbeelding door ons worden verwerkt in het kader van het maken van juiste documenten die recht geven tot het uitvoeren van uw werk.

 8. Wij informeren u dat uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere subjecten die behoren tot de groep Don Trucking Group met het oog op de continuïteit van onze dienstverlening.

 9. Elke persoon, wiens deze gegevens betrekken (als we hun verwerkingsverantwoordelijke zijn) heeft een recht voor toegang tot gegevens, correctie, verwijdering of beperking van verwerking, het recht zich te verzetten, het recht om een bezwaar in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 10. Het contact met de toezichthouder van verwerking van persoonsgegevens in de organisatie van de Dienstverlener is mogelijk via elektronische weg op het e-mailadres: privacy@don-trucking.eu.

 11. Wij behouden ons het recht voor de verwerking van uw gegevens bij beëindiging van Overeenkomst of bij intrekking van een toestemming slechts in het bereik voor onderzoek aanspraken bij het hof of als nationale wetgeving of EU wetgeving of internationaal recht ons verplichten tot de bewaring van de gegevens.

 12. Wij kunnen uw persoonsgegevens en andere gegevens delen met entiteiten gemachtigd op basis van de relevante bepalingen van de wet (bijvoorbeeld met rechtshandhavingsinstanties).

 13. Verwijdering van persoonsgegevens kan plaatsvinden als gevolg van de intrekking van de toestemming of het indienen van een wettelijk toegestaan bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens.

 14. Wij informeren dat wij uw persoonsgegevens niet delen met anderen subjecten dan gemachtigde op basis van de relevante bepalingen van de wet.

 15. We have implemented various safeguards and we have access control that allows us to reduce the effects of possible data security violation.

 16. Persoonsgegevens verwerken uitsluitend personen die zijn door ons gemachtigd of de verwerkers, met welke wij nauw samenwerken.

 17. U hebt het recht op toegang tot de inhoud en op correctie van uw gegevens.

 18. De pagina waarop u bent gebruikt cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een webserver zijn verzonden en opgeslagen door de computerbrowser. Wanneer de browser opnieuw verbinding met de site maakt, herkent de site het type van apparaat, van welk maakt verbinding de gebruiker. De parameters laten toe voor het lezen van informaties die ze bevatten alleen door de server waarmee ze zijn gemaakt. Cookies helpen u dus het gebruik maken van eerder bezochte sites.

 19. Onze Cookies bevatten alleen de ID's van de sessie. Ze verzamelen geen persoonsgegevens, IP-adressen, enz.
Copyright © Don Trucking 2016. All rights reserved.